Word:

vasodilative

Noun1.vasodilative - a drug that causes dilation of blood vessels
Synonyms: vasodilator
amlodipine besylate, amyl nitrate, Apresoline, butyl nitrite, diazoxide, dilator, glyceryl trinitrate, hydralazine, Hyperstat, isobutyl nitrite, Loniten, minoxidil, nitroglycerin, nitroglycerine, Nitrospan, Nitrostat, Norvasc, pentaerythritol, Peritrate, Rogaine, tolazoline, trinitroglycerin, vasodilator
Browse
vase vine
vase-fine
Vase-shaped
vasectomise
vasectomize
Vasectomy
Vaseline
Vasiform
Vasiform tissue
Vaslav Nijinsky
Vaso-inhibitory
vasoconstriction
vasoconstrictive
Vasoconstrictor
Vasodentine
vasodilation
-- vasodilative --
Vasodilator
Vasoformative
Vasohypertonic
Vasohypotonic
Vasomax
Vasomotor
Vasomotor center
vasopressin
vasopressor
vasosection
Vasotec
vasotomy
vasovasostomy
vasovesiculitis
Vassal
Vassalage
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy