Word:

kiloton

Noun1.kiloton - one thousand tons
2.kiloton - a measure of explosive power (of an atomic weapon) equal to that of 1000 tons of TNT
avoirdupois unit, megaton, net ton, short ton, ton
Translate kiloton to Spanish, Translate kiloton to German, Translate kiloton to French
Browse
kilocalorie
kilocycle
kilocycle per second
kiloflops
Kilogram
kilogram calorie
kilogram-meter
Kilogrammeter
kilohertz
Kiloliter
kilolitre
Kilometer
kilometers per hour
kilometre
kilometres per hour
Kilostere
-- kiloton --
Kilovolt
kilovolt-ampere
Kilowatt
Kilowatt hour
Kilroy
Kilt
Kilted
kilter
Kilting
Kimberley
kimberlite
Kimbo
Kimmerian
Kimnel
kimono
Kimry
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy