Word:

mass-spectrometric

adj.1.of or pertaining to mass spectrometry; determined by mass spectrometry.
Adj.1.mass-spectrometric - relating to or involving a mass spectrometer
mass spectrometer, spectrometer
Browse
mass murderer
mass noun
mass number
mass production
mass rapid transit
mass spectrograph
mass spectrometer
mass spectrometry
mass spectroscopic
mass spectroscopy
mass spectrum
mass unit
mass-action principle
mass-energy equivalence
mass-produce
mass-produced
-- mass-spectrometric --
Massachuset
Massachusetts
Massachusetts Bay
Massachusetts Bay Colony
Massachusetts fern
Massachusetts Institute of Technology
Massacre
Massacrer
Massage
massage parlor
massager
Massagist
Massasauga
massasauga rattler
Massasoit
Massawa
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home